ปัญหา: ปริ้น sticker ทั้ง print test หรือ ปริ้นงานจริง สติกเกอร์ ออก แต่ไม่มีตัวอักษร บนสติกเกอร์เลย

Ref: http://172.xx.xx.xx/p4p/ipd/ipd_admin

คู่มือ Administrator โรงพยาบาลมหาสารคาม V.1