ที่มา: http://www.mbs.msu.ac.th/mbs2016/news.php?news_id=917

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคิวอัจฉริยะสำหรับชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้อง Acc.Biz 205 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคิวอัจฉริยะในการการจัดการ การนัดหมาย การจองคิวขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลมหาสารคามกับชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และให้คนในชุมชนเข้าใจและสามารถใช้ระบบคิวอัจฉริยะในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการบริการชุมชน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่

 1. พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม
 2. ภกญ.กาญจนาภรณ์ ตาราไต เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม / มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบคิวอัจฉริยะให้กับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน กลุ่มที่ 66 จำนวน 93 คน เพื่อนำไปให้ความรู้ไปบริการชุมชนในเขตเศบาลเมืองมหาสารคาม และให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป

แก้ไข 11 มี.ค. 2563 ที่เกี่ยวข้อง