04 Sep 2019

ประกาศข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement)

ประกาศข้อตกลงระยะเวลาการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกันเวลาตั้งแต่รับแจ้งจนถึงใช้งานได้