ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (รพ.มหาสารคาม)

*** ขอแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เตรียมเอกสารตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เพื่อเตรียมเอกสาร จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา

หลักฐานการบรรจุเป็นข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย