2438

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเป็นเลิศในระดับสากล เครือข่ายเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สาระสำคัญ

 • พัฒนาระบบบริการ เพื่อลดป่วย ลดตายให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะโรคที่เป็นเลิศ
 • เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลชุมชนเข้มแข็ง
 • มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการทางด้านสุขภาพในมาตรฐานระดับสากล
 2. ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรคและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
 3. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา บุคลากรและผลิตนวัตกรรมในทางการแพทย์

ค่านิยม “M-S-K-H”

M = MASTERY เชี่ยวชาญ

S = SAFETY SERVICE บริการปลอดภัย , SYSTEMS PERSPECTIVE มองใหญ่เชิงระบบ

K = KNOWLEDGE ทบทวนเรียนรู้

H = HUMANIZED ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สมรรถนะหลัก

 1. มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาทุกสาขา และเชื่อมโยงเครือข่าย
 2. มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

เข็มมุ่ง “NISE”

 1. นวัตกรรมเด่น (Innovation)
 2. เน้นปลอดภัย (Safety)
 3. เครือข่ายเข้มแข็ง (Network)
 4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพให้มีความครอบคลุมและมีมาตรฐานระดับสากล เพิ่มคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากร
 2. พัฒนาระบบการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครองผู้บริโภค ฟื้นฟูสุขภาพ และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา บุคลากรและผลิตนวัตกรรมในทางการแพทย์

Attachments