2676

 

ข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะ

 • ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 • เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
 • ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
 • ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
 • อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
 • ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

 • กรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งไปรษณีย์มาที่
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5  ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
 • หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร
 • กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ติดต่อสอบถาม และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม

โทร. 043-723355 ต่อ 9151,9152   หรือ  081-965-4318