4807

แจ้งเตือนอีเมลหลอกลวง(Phishing Mail)
Read more.
ขั้นตอนการลงทะเบียน เยี่ยมผู้ป่วย ผ่านตู้กดบัตรคิว โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
ขั้นตอนการลงทะเบียน เยี่ยมผู้ป่วย ผ่าน Line โรงพยาบาลมหาสารคาม
Read more.
วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ ในโรงพยาบาลมหาสารคามปี 2565 “วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19” วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม   ประกวดนำเสนอผลงานวิชาการ
Read more.
PDPA นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Attachments บันทึกข้อมความ File size: 19 KB Downloads: 46 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงสาธารณสุข File size: 2 MB Downloads: 69 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล File size: 809 KB
Read more.
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สาหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
Read more.
ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
Read more.
ขอเชิญร่วมส่ง ผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ เสนอผลงงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ประเด็นทางวิชาการ/นวัตกรรม ที่สอดคล้อง
Read more.
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565 วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น3   โรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดการอบรม
Read more.