เขตสุขภาพที่ 7  จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(19-5-2565)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยมีนายแพทย์สมชายโชติปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและผู้รับผิดชอบคลังวัสดุบริโภค โรงพยาบาลละ 2 คน ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 36 คนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 52 คน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 26 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดและสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพราะเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการอันเป็นการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เขตสุขภาพที่ 7 ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคลังวัสดุบริโภคของโรงพยาบาลทุกระดับตามศักยภาพของหน่วยบริการ

 

 

รพ.มหาสารคาม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนช่วงเปิดเทอม

ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่  18 – 19 พฤษภาคม 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป้าหมายจำนวน 2400 คน

ทั้งนี้ การบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนในพื้นที่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสถานศึกษา และเพิ่มความสะดวกให้แก่นักเรียนในการได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุล HPV-DNA พร้อมชุดน้ำยาตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศรี้ร่างประกาศ รายการที่ 16

ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาเชื้อไวรัส HIV,HBV,HCV หลักการ TMA (Transcription Mediated Amplification) พร้อมน้ำยา)

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ร่างประกาศ รายการที่ 9

ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมแผ่นคัดกรองแอนติบอดี้ ตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือดและแผ่นทดสอบตรวจหมู่โลหิต

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ร่างประกาศ รายการที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

วันที่ 23 – 27  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น3   โรงพยาบาลมหาสารคาม

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 เครื่อง

ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจ

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19   ครั้งที่ 28/2565

(9-5-2565)  ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center)  หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่    ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นต้น