ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการผ้าซับช่องท้อง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามเอกสารแนบท้ายดังนี้ประกวดราคา

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม และติดตามความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

(10-4-2567)   นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธฺศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ

นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะฯ ในโอกาส เยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากร และติดตามความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมบุคลากร ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน   หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วย ICU-Trauma  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  และคลินิกกุมารเวช

 

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมซ้อมแผนเหตุอุบัติภัยหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

(5-4-2567)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย และสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดถึงการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่แบบบูรณาการ โดยซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่จำลองเหตุการณ์เสมือนจริง เมื่อเกิดสาธารณภัยแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยกู้ชีพ ไปส่งยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมในพื้นที่ที่กำหนด ตามความสามารถรองรับบริการของโรงพยาบาลเหล่านั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนนั้น ๆ ขึ้น บุคลากรทั้งหมดจะได้มีความพร้อมและปฏิบัติงานได้จริงและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม   คุณวไลพร  ปักเคระกา  พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ หัวหน้าพยาบาล รพ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567   โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904  ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม

นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566

(1-4-2567)  ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2566  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่วางระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยให้มีมาตรฐานเดียวกัน วันข้าราชการพลเรือนเป็นวันที่สำคัญสำหรับข้าราชการพลเรือนไทย เป็นวันที่ข้าราชการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของตนที่มีต่อประเทศชาติ เป็นวันที่ข้าราชการได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นวันที่ข้าราชการได้แสดงพลังความสามัคคีและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ทำงานเพื่อประชาชน และนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรือง

รพ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

(1-4-2567)  ที่ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมี นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ท้งนี้ วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในรัชกาลของพระองค์ ประเทศไทยได้เริ่มเปิดประเทศรับชาวยุโรปอย่างกว้างขวาง อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย การค้าขายกับอังกฤษรุ่งเรืองมาก บางคราวมีเรือสินค้าเข้ามาจอดในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง 50 ลำ และทางสหรัฐอเมริกาได้ส่งมิชชันนารีเข้ามาสอนศาสนา และนำเอาวิชาการแพทย์แผนใหม่ โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ และสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย ผู้ที่ควรได้รับเกียรติในผลงานนี้ คือ หมอบรัดเลย์ ทรงโปรดให้มีประกาศห้ามนำฝิ่นเข้ามาขายในประเทศ และให้เก็บฝิ่นที่มีอยู่ในประเทศ นำไปเผาทั้งหมด ด้านพระศาสนา ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา สร้างวัดใหม่ 9 วัด บูรณะวัดเก่า 60 วัด โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระนอนใหญ่ที่วัดโพธิ์ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง” ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยและรัฐบาลจึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 ทางราชการได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”