ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป จำนวน ๒๓ รายการ

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศยกเลิก วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จับมือ รพ.มหาสารคาม  เดินหน้า Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ถือเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษา และในปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นแนวทางในการป้องกันการเจ็บป่วยในระยะยาวอีกด้วย

ด้าน นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มุ่งดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสียง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง  ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All

(15-10-2563)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020  “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All  เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลัก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีผู้ดูงานด้านการควบคุมและป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากร และสาธิตนำเต้นบทเพลงล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วย จำนวน 1,000 ราย

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเช่าสลายนิ่ว