นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ