12135

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการระบบแม่ข่าย PACs และ HIS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยากระดูกและข้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Set Abdominal Aortic Aneurysm : AAA)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาวิสัญญี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่ง พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบแม่ข่าย PACs และ HIS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.