12135

ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก หลักการ Electrochmiluminescence immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องเจาะเก็บเกล็ดโลหิตอัตโนมัติพร้อมชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ TEST TUBE จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Set Abdominal Aortic Aneurysm : AAA)
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (หู คอ จมูก) รายการเครื่องช่วยฟัง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.