13835

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Attachments ประกาศผลการคัดเลือก File size: 53 KB Downloads: 83
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Attachments ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี File size: 2 MB Downloads: 216
Read more.
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา
Attachments ประกาศรับสมัคร_พกส3- File size: 229 KB Downloads: 683
Read more.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ว 30
Attachments รับสมัครชำนาญการพิเศษ ว 30 File size: 191 KB Downloads: 188
Read more.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ว 29
Attachments รับสมัครชำนาญการพิเศษ ว 29 File size: 198 KB Downloads: 77
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
Attachments ประกาศรายชื่อ File size: 2 MB Downloads: 285
Read more.
แจ้งเเปลี่ยนสถานที่สอบ
Attachments แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบ File size: 364 KB Downloads: 105
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (รายวัน)
Attachments ประกาศสอบพนักงานรายวัน File size: 5 MB Downloads: 553
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ตามรายละเอียดแนบท้าย
*** ขอแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เตรียมเอกสารตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เพื่อเตรียมเอกสาร จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา Attachments ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
Read more.