14131

วิสัยทัศน์
บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง
ปรัชญา
เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร
พันธกิจ
 1. ให้บริการครบมิติสุขภาพแบบได้มาตรฐานแบบไร้รอยต่อ
 2. จัดระบบบริหารจัดการอย่ามีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ค่านิยม คือ MSKH  “เชี่ยวชาญ บริการปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้ คู่หัวใจความเป็นมนุษย์”
M = Mastery
S = Safety Service Systems
K = Knowledge
H = Humanized
เข็มมุ่ง

T  :  TB      ลดวัณโรค

A  :  AMR  ลดเชื้อดื้อยา

L  :  Lean   ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ระบบบริการมีประสิทธิภาพ

E  :  Excellence Service Organization   พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาระบบบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูง
 2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มศักยภาพในการเป็นสถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งในด้านสุขภาพ
นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม
 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบครบวงจรด้วยความเอื้ออาทร ตอบสนองนโยบายส่วนกลางและคำนึงปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบบริการตติยภูมิให้ได้มาตรฐานคุณภาพเน้นกลุ่มโรคเป้าหมายและความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
 4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดนเน้นค่านิยมองค์เป็นหลัก เน้นความสุขในการทำงาน
 5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแพทย์ศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาชีพต่างๆให้มีความรู้คู่คุณธรรม