(11-1-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร, อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคุณสุวิทย์ แว่นเกตุ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานจ่ายกลาง พยาบาลห้องผ่าตัด หน่วยควบคุมการติดเชื้อ ทันตกรรม และผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 250 คน

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรให้บริการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่น เชื้ออุบัติใหม่ เชื้อดื้อยา รวมทั้งความก้าวหน้า และเทคโนโลยีของเครื่องมือ การทำให้ปราศจากเชื้อทันสมัย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงและความท้าทายในการทำลายเขื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน