(30-1-2562)  ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งในอากาสนี้ โรงพยาบาลมหาสารคามยังได้นำหน่วยปฐมพยาบาลร่วมดูแล นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน