ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 6 รายการ

  1. APTT                                  จำนวน 39 กล่อง
  2. Calcium Chloride                จำนวน   9 กล่อง
  3. Control Plasma N               จำนวน 17 กล่อง
  4. Reaction Tube                     ประกาศวัสดุวิทย์ฯ 6 รายการ
    จำนวน 10 กล่อง
  5. PT                                       จำนวน 49 กล่อง
  6. CA Clean                             จำนวน 15 ขวด