ตามเอกสารแนบประกาศเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ และชุดเครื่องมือช่วยยึด