กำหนดการศึกษาดูงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

เวลา 06.00 น. – คณะฯ พร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง เพื่อติดป้ายชื่อสัมภาระ
เวลา 07.00 น. – ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–ขอนแก่นเที่ยวบินที่ FD3250
เวลา 08.05 น. – ถึงสนามบินขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา 08.30 – 10.00 น. – เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศไปยัง โรงพยาบาลมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

(รับประทานอาหารเช้าและอาหารว่างบนรถบัส)

– ทำวิชาการบนรถเป็นเวลา 60 นาทีเลือกประธานรุ่น รองประธาน เลขาฯ

– เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแนะนำสถานที่ 10 นาทีก่อนเข้า โรงพยาบาล

– สักการะศาลหลักเมือง มหาสารคาม

เวลา 10.00 – 11.00 น.

เวลา 11.00 – 12.00 น.

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.

เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

– รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม

– แบ่งเป็น 3 กลุ่ม รองแพทย์ รองฝ่ายการพยาบาล และรองบริหารเยี่ยมชมโรงพยาบาล

มหาสารคาม  โดยรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ฝ่าย ของโรงพยาบาลนำทีมเยี่ยมชม

– รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

– นำเสนอผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลมหาสารคาม ณ ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

เวลา 15.00 – 18.00 น. – ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่พุทธมณฑลอีสาน (พระธาตุนาดูน) อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ใช้เวลาเดินทางและทำวิชาการบนรถ ขาไปและขากลับ ขาละ 60 นาที
เวลา 18.00 น. – เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมเอสตะวัน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เวลา 18.30 น. – งานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมเอสตะวัน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

**อาหารว่างเสริฟในห้องประชุม


วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เวลา 06.30 – 8.00 น. – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมเอสตะวัน อำเภอเมือง.จังหวัดมหาสารคาม
เวลา 08.00 – 09.00 น. – ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่วัดวังน้ำเย็น
เวลา 09.00 – 10.00 น.

เวลา 10.00 – 12.00 น.

เวลา 12.00 – 13.00 น.

– ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่วัดพระยืน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

– เดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำวิชาการบนรถ  60 นาที (ทีม รพ.กาฬสินธุ์มารับที่วัดพระยืน)

-รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวครูจ้ำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา 13.00–15.00น. -ออกเดินทางไปสักการะวัดพุทธนิมิตภูค่าว และเที่ยวชมสะพานเทพสุดา

อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทำวิชาการบนรถ 60 นาที
เวลา 15.00 – 17.00 น. สักการะวัดพุทธนิมิตภูค่าว และเที่ยวชมสะพานเทพสุดา อำเภอสหัสขันธ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

-เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  จังหวัดกาฬสินธุ์

ทำวิชาการบนรถ 60 นาที

เวลา 17.00 น. เข้าที่พัก ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา 18.30 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.30 น. – รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค  จังหวัดกาฬสินธุ์
เวลา 08.30 – 09.00 น. – เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศไปยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

– เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลแนะนำสถานที่ 10 นาทีก่อนเข้า โรงพยาบาล

เวลา 09.00 – 11.00 น. – คณะศึกษาดูงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รองแพทย์ รองฝ่ายการพยาบาล และรองบริหารเยี่ยมชม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ฝ่าย ของโรงพยาบาลนำทีมเยี่ยมชม
เวลา 11.00 – 12.00 น.

 

– รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเพชรแพรวา
เวลา 13.00 – 14.00 น. – นำเสนอผลการดูงานของคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช  ชั้น 4

อาคารผู้ป่วยนอก

เวลา 14.00 น. – เดินทางไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา 15.40 – 16.45 น. – เดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย จากท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน FD 3261


เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอความกรุณาดำเนินการ ดังนี้

1.กรุณาซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอง

2.สำหรับที่พัก ผู้ประสานงานได้สำรองห้องพักเดี่ยวให้ทุกท่านแล้วหากต้องการพักคู่ โปรดระบุในแบบตอบรับ

3.การแต่งกาย    -การเข้าห้องประชุมและศึกษาดูงานในโรงพยาบาล กรุณาแต่งกายสุภาพ

-การทัศนศึกษา แต่งกายสุภาพ

4.******งดผู้ติดตาม******

5.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาดูงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562