ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวหรือกับประชาชนทั่วไป พบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เคยรักรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมาก่อน แต่ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย หรือขาดผู้ดูแลที่มีศักยภาพ ประกอบกับระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยังขาดฐานข้อมูลที่ครอบคลุม และการติดตามดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดการรักษาต่อเนื่อง ส่งผลให้กลับมาป่วยซ้ำ และบางรายอาจก่ออันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ดังนั้นกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช ยาเสพติด โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดการอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดระบบการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.ชมนาด ศิริรัตน์ จิตแพทย์จาก รพ.มหาสารคาม และ ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประกอบแนวทางและพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชยาเสพติด ในหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

รอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562

รอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562

รอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562

รอบรมฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประจำปี 2562