ชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุดชาย  เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ  ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ซึ่งภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เดินทางไปคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  เกิดวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรชาย นายแพทย์วิจิตร  มโนสิทธิศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนางประทุมมโนสิทธิศักดิ์ โดยท่านสำเร็จการศึกษา

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

– อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2555

– อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ  2560 ด้านครอบครัวสมรสกับ แพทย์หญิงจารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีบุตรธิดาร่วมกัน 3 คน

ประวัติการดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ระดับเชี่ยวชาญ   การดำรงตำแหน่งด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประธานองค์กรแพทย์  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  โดยท่านเป็นนายแพทย์นักพัฒนา ที่เป็นนักพัฒนาของชาวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม