ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

*******************************************************************

08.30 – 09.00 น.                      ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00 – 09.10 น.                      กล่าวรายงาน

โดย นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม

09.10 – 09.20 น.                      กล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาล

“การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”

โดย นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

09.20 – 10.30 น.                      การพยาบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ และการดูแลแผลกดทับ

โดย นางจรัสพรรษ วงษ์วิเศษกญจน์ ET, APN จาก wound care center

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10.30 – 10.45  น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                       Skin injury prevention (MASD, MARSI)

โดย นางสาวสาธิตา สารภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล จากบริษัท 3 M

12.00 – 13.00 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                       การดูแลแผลเรื้อรัง และการทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

And Modern wound care

โดย นางสาวอรรจิมา ศรีชนน์ จากศูนย์ wound care โรงพยาบาลนครพนม

14.30 – 14.45 น.                        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                      แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการดูแลแผล 3 กลุ่มๆ ละ 40 คน

  1. การทำแผลแบบ Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
  2. Modern wound care
  3. การป้องกันการเกิดแผลกดทับจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

16.30 น.                     ปิดการประชุม