ตามรายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ