รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้รายงาน สขร.เดือนกุมภาพันธ์