ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง