ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ