การประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในในโรงพยาบาล
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในในโรงพยาบาล
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในในโรงพยาบาล ประจำปี 2562  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดการ 08.30
Read more.
ารพัฒนาการพยาบาลรายกรณี ในกลุ่มโรคที่สำคัญ
การพัฒนาการพยาบาลรายกรณี ในกลุ่มโรคที่สำคัญ
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการพยาบาลรายกรณี ในกลุ่มโรคที่สำคัญ วิทยากร : ผศ.ดร.นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 มีนาคม 2562   เวลา 08:30 – 17:30 น ณ ห้องประชุมตักสิลา
Read more.
“Healthy Innovation”
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และเครือข่าย เข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในมหกรรมประกวดผลงานวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Healthy Innovation” ในวันที่ 10 เมษายน 2562 – ประเภทผลงานที่รับเข้าประกวด 1) วิจัย/R2R 2) CQI/นวัตกรรม 3) เรื่องเล่า
Read more.
การสื่อสารในงานการแพทย์
การสื่อสารในงานการแพทย์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานการแพทย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2562 (กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทั่วไปและBack office) จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม รุ่นที่ 2
Read more.
แพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม
แพทย์วิถีธรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี”
ขอเชิญร่วมอบรม อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแพทย์วิถีธรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี”  บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม   ปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๒   ณ ศาลาวัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม   กำหนดการ ๐๘.๐๐ –
Read more.
วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019
วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019
📢 โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญร่วมกิจกรรม 👂” วันการได้ยินโลก World Hearing Day 2019 “👂 ภายใต้แนวคิด Check your hearing! 📆 ในวันจันทร์ที่ พบกัน 4 มีนาคม 2562 ⏱ เวลา 08.30 น.
Read more.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)
การพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  “เปลี่ยนงานยุ่ง  เป็นงานง่าย” วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม วันที่ 17
Read more.
” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”
ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกท่าน ร่วมอบรม เรื่อง ” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research” ด้วย งานวิชาการและห้องสมุด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดอบรม ในวันที่
Read more.
การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ งานจ่ายกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25692 (ครั้งที่ 1) “การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์” วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม       Attachments กำหนดกิจกรรม-โครงการ-11-ม.ค-62
Read more.