731

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ ระบบห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล จำนวน 1 ระบบ รายการ
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Digital Mammogram)
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศแผนจัดซื้อหมวดวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
Read more.
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์+เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2563
Read more.