(4-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมด้านการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมมอบนโยบายการพัฒนา โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารและทีมงานทุกคน โดยจะต้องพัฒนาตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการ การจัดทำแผน ด้านการเงินการคลัง การดำเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บรายได้ การควบคุมและตรวจสอบภายใน ระบบการเงินและพัสดุ ให้ครบถ้วนทุกมิติ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ เพื่อการจัดระบบการเงินการคลังที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป