รพ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม”

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กิจกรรมเริ่มต้นการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดมหาสารคาม” ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด และเป็นผู้นำหน่วยงานร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการคัดแยกก่อนทิ้ง การปฎฺิเสธโฟมลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อ เนื่องให้เกิดการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายจังหวัดสะอาด อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนชุมชนและประชาชน ตลอดจนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 300 คน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตอบรับนโยบาย จึงได้จัดกิจกรรม แผนปฎิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทางและปลายทาง โดยจัดทำป้ายกำหนดสี เพื่อแยกขยะในถุงจำนวน 4 ประเภท สำหรับขยะจากครัวเรือน และตั้งถังขยะ 2 สี สำหรับตั้งในพื้นที่สาธารณะ คือ สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล และสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป