ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)

(21-1-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเตรียมความพร้อมจัดบริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  (Special Medical Clinic : SMC)  เพื่อลดความแออัดในการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางในเวลาราชการ  ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ธำรงบุคลากรสาธารณสุขไว้ในระบบบริการสุขภาพ เพิ่มความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ

ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน  จึงได้เห็นความสำคัญของนโยบายการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำประชาพิจารณ์ทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งผลสรุปส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และพร้อมร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (DOCTOR FEE)  300 บาท  ซึ่งหลังจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะได้ดำเนินการขอจัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน 2562 ในแผนกต่าง ๆ ดังนี้

– อายุรกรรมทั่วไป / อายุรกรรมโลหิตวิทยา /อายุรกรรมระบบประสาท/ คลินิกเบาหวาน/ คลินิกผิวหนัง

– ศัลยกรรมทั่วไป / กระดูกและข้อ

– กุมารเวชกรรม

– สูติ-นรีเวชกรรม

– รังสีวิทยา

– หู คอ จมูก

 

ทั้งนี้ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาสารคามา จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – พฤหัสบดี  เวลา เวลา 16.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 043-711750 ในวันและเวลาราชการ