(22-1-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม   ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมพบปะและชี้แจงนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานยาเสพติดด้วยกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พขต.) พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม

โดยมีนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอเมือง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 14 ตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมืองฯ,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน 21 หน่วยบริการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ด้านยาเสพติด และเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้ง

จากการดำเนินงานด้านยาเสพติดโดยรูปแบบการบำบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นนโยบายในการดำเนินงานปี 2562 ตามมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 30 เมื่อ 22 ธันวาคม 2560 นั้น โดยคณะกรรมการ พชต.ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ การดำเนินงาน และจะได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2562 ในระดับตำบล ของชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม