ผอ.รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 256
(24-1-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

เพื่อให้การบริหารงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกในการทำงาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ พร้อมตอบคำถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ปรับฐานความคิดในการแยกเรื่อง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยวิธีคิดแบบระบบเลขฐานสอง (Digital Thinking) ภายใต้แนวคิด “แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ” สร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวต่ออีกว่า ในการบริหารงานนั้น ธรรมาภิบาล เป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ แต่มิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพและ ท่านเอง เป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมเสถียรภาพ พัฒนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข