ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอ และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกท่าน

ร่วมอบรม เรื่อง ” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”

ด้วย งานวิชาการและห้องสมุด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดอบรม

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2652 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่งานวิชาการ โทร 224 หรือสมัครได้ที่ :

https://goo.gl/forms/NnJytS5X7stglOAv1

 " Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research"
” Inspiration and Basic Statistics in Health Science Research”