ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน 3 หัวตรวจ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้