ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้