ประกาศประกวดราคาเครื่องตัดน้ำวุ้น
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้