ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)  “เปลี่ยนงานยุ่ง  เป็นงานง่าย”

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ (Lean)

วันที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-16.30 น.     Lean Thinking in Healthcare

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

                           2) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

 

วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-12.00 น.     Site visit หน้างาน OPD และหน่วยงานกลุ่มผู้สนใจ

เวลา 13.00-16.30 น.     เปิดการประชุมโดย นพ.สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

บรรยาย Inspiration Lean

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

                           2) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

3) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

4) กลุ่มผู้สนใจ

วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 :

เวลา 08.30-16.30 น.     สรุปและนำเสนอผลงานกลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน

กลุ่มเป้าหมาย  : 1) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

                           2) คณะกรรมการคุณภาพบริการ (lean)

3) Facilitator กลุ่มผู้สนใจที่ต้องการพัฒนางาน มี process flow*

4) กลุ่มผู้สนใจ

 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม