(15-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 คน สำหรับการตรวจราชการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธิ์) และเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกัน