(22-2-2562 )  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบเครือข่ายแม่และเด็ก ระบบฝากครรภ์ และระบุช่องว่างของปัญหาระบบบริการภาวะคลอดก่อนกำหนดสำหรับแกนนำ ตามโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดมหาสารคาม   โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธราธิป โคละทัด ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารคา และทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ระดับอำเภอ 13 อำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 100 คน