ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ตามเอกสารแนบท้ายนี้