ขอเชิญร่วมอบรม อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแพทย์วิถีธรรม “ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพดี”  บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม   ปี ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๒   ณ ศาลาวัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

กำหนดการ

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.         –  ลงทะเบียน
–  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
–  ความรู้เรื่องโรคไต    โดยหน่วยงานไตเทียม
–  ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง   โดยกลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.         –  พิธีเปิด โดย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
–  กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.       –  ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
โดย นางอรณต  วัฒนะ  หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
๐๙.๓๐ –๑๐.๓๐ น.         –  หลักแพทย์วิถีธรรม ยา ๙ เม็ด และการใช้ศีลในการรักษาโรค
โดย  นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส  ผอ. รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.        –  การสวนล้างลำไส้ใหญ่
โดย นายบวร ไชยวงษา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนเพ็ก
–  การกัวซา  หรือการขูดพิษ
โดย  นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส  ผอ. รพ.สต.ท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์
๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐ น.          –  รับประทานอาหารกลางวัน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบุคคลต้นแบบ  ๔ ท่าน
๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น.          –  เข้าประจำฐาน ๓  กลุ่ม

กลุ่มที่๑  น้ำสมุนไพรไทยปรับสมดุลร้อนเย็น ไร้พุง ไร้โรค

โดย นายบวร ไชยวงษา และนางกัญญาภัคร์ อรุณโน

กลุ่มที่ ๒  การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็น (รสจืด

ลดเครื่องปรุง หวาน มัน เค็ม)

โดย นางบุญทัน มะลิรส และนางสุภาพร ศรีหาเลิศ

กลุ่มที่ ๓  การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร

การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร

โดย นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส และนางธิวา พิมพ์บุตร

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         –  นำเสนอกิจกรรมกลุ่ม

–  ปิดการอบรม

แพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม