ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานการแพทย์

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2562 (กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทั่วไปและBack office) จำนวน 40 คน

ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562 (กลุ่มเป้าหมายคือแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกรและสหวิชาชีพ) จำนวน 40 คน

ณ ห้องประชุมจัมปาศรี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2562 (กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 40 คน

ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

วิทยากรโดย

  1. 1. Mr.David France
  2. 2. พญ.สุมณทิพย์ พจน์จลองศิลป์

***จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เบอร์โทรภายใน 385

การสื่อสารในงานการแพทย์