ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้