1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ

2.  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564