ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 4

(15-3-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรการผ่านปฏิบัติงานตามหลักสูตร แก่นักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา  จำนวน 18 คน ซึ่งนับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 4 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกระทรวงสาธารณสุข   ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนและการกระจายแพทย์ให้เหมาะสมในพื้นที่ชนบท   ซึ่งในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “หมอเพื่อชาวชนบท วิชาชีพที่ภาคภูมิใจ”  พิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบเกียรติบัตร    โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินเป็นจำนวนมาก

ด้านแพทย์หญิงเบญจมาศ  ดวงคำน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ 2556 เป็นต้น มาโรงพยาบาลมหาสารคามได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มีการเตรียมพร้อมด้านอาจารย์แพทย์  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของครูแพทย์ให้ได้ร้อยละ 100 เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดสรรงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง สายสหวิชาชีพเป็นอาจารย์พิเศษ ดูแลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย   นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน  ตามเกณฑ์แพทยสภาและ เกณฑ์มาตรฐานระดับโลก จนได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม