โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานประเภท oral presentation (บรรยาย) เรื่อง “ระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ” จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการระบบยาปลอดภัยในชุมชนอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยกลไกพัฒนาแบบมีส่วนร่วมภาคประชารัฐ ในงานประชุมวิชาการ National Conference on Health Products and Consumer Protection 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา