ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในในโรงพยาบาล ประจำปี 2562  วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.      กล่าวเปิดการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2562  โดยนายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

09.15 – 10.00 น.      การบรรยาย เรื่อง การจัดบริการอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

โดย นายแพทย์มารุต  ตำหนักโพธิ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคาม

10.00 – 12.00 น.      การบรรยายเรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอันตรายและสารเคมีในโรงพยาบาล โดย ผศ.ดร.ประชุมพร  เลาห์ประเสริฐ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.      การบรรยาย เรื่อง 2P Safety (Patient and Personal Safety)

โดย รศ.ดร.พญ.เนสินี  ไชยเอีย หัวหน้าหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 – 16.30 น.        การบรรยายเรื่อง ระบบการส่งต่อและคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุ/โรคจากการทำงานมายังคลินิกโรคจากการทำงาน โดยนายแพทย์มารุต  ตำหนักโพธิ

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

16.15 – 16.30         พิธีปิดการประชุม

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 น.และ 15.00 น.

การประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในในโรงพยาบาล