ตามเอกสยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ารแนบท้ายประกาศนี้

PDF Embedder requires a url attribute