อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ให้บริการทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประชุมพร  เลาห์ประเสริฐ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรศ.ดร.พญ.เนสินี  ไชยเอีย อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชน ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีประชากรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ให้บริการทางสุขภาพ รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล