ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ

วันครอบครัวชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๒  “สงกรานต์บ้านเฮาไทโรงบาล ๒๕๖๒”

ในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณโดมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาสารคามและบริเวณหน้าพระประธาน ข้างอาคาร ๖๐ ปี

 

**หมายเหตุ**โดยส่งรายชื่อสาวรำวงจิตอาสาได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD โทร.๑๘๕

สงกรานต์บ้านเฮาไทโรงบาล ๒๕๖๒"